Deklaracja dostępności
 

Serwis internetowy www.moak-zabludow.pl jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana, umieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących,
- brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji,
- niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
- nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich.

Powody wyłączenia:
 

Serwis www.moak-zabludow.pl prowadzony jest od 2009 roku, czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany. Ze względu na dużą ilość umieszczonych w serwisie treści, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia, również finansowe dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.

 
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.moak-zabludow.pl Planowana jest stopniowa przebudowa strony internetowej w 2021 roku w celu poprawy dostępności do oferowanych usług.
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możliwy jest po przejściu na poniższą stronę:
Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: biuro@moak-zabludow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 718 84 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.09.2020
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Data publikacji strony internetowej: 05.03.2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.09.2020

 

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie